Tietosuoja

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvollisuuden.

 

1. Rekisterinpitäjä

Anu Neuvonen
Uuninperäntie 4
33420 Tampere
puh. + 35840 58 34 125 e-mail: anu@anuneuvonen.com

 

2. Rekisterin nimi ja sijainti

Anu Neuvosen asiakas- ja markkinointirekisteri. Sijaitsee EU/ETA-alueella.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • asiakassuhteen hoitaminen
  • tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja kehittäminen
  • sopimusten ja muiden ja velvollisuuksien täyttäminen mainonnan kohdentaminen yrityksen omassa markkinointiviestinnässä

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia asiakkaan tai yhteyshenkilön henkilötietoja:

  • perustiedot: yrityksen tai yksityishenkilön nimi*, yrityksen y-tunnus*
  • yhteystiedot: yhteyshenkilön nimi*, osoitetiedot*, puhelinnumero, sähköposti
  • asiakkuutta koskevat tiedot, kuten tiedot aiemmista ja voimassa olevista sopimuksistaja tilauksista, sähköiset laskutustiedot sekä sähköinen viestintäTähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys asiakas- tai sopimussuhteen syntymiselle. Ilman niitä tuotteita tai palveluita ei voida toimittaa.

Anu Neuvonen TMI voi käyttää sivuillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet ovat estettävissä selaimen asetuksista.

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Anu Neuvonen, Uuninperäntie 4, 33420 Tampere:

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojenkäsittely ei ole tarpeen. Poistopyynnön käsittelyn jälkeen tiedot joko poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineista Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen keruu perustuu pelkästään suostumukseen eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että hänen henkilötietojaan käsitellään tietosuojalainsäädäntöä rikkovalla tavalla.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta/rekisteröityneeltä itseltään asiakassuhteen tai sopimussuhteen syntyessä. Tietoja ylläpidetään manuaalisesti.

Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa mainittuja käyttötarkoituksia varten julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön puitteissa. Tietojen päivittäminen ja kerääminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisilla keinoilla.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistalta pääsee poistumaan itse jokaisessa markkinointisähköpostissa lähetettävän linkin kautta.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee ainoastaan rekisterinpitäjä.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään ja käsitellään aina luottamuksellisina. Järjestelmään, jossa tiedostot sijaitsevat, on pääsy vain rekisterin pitäjällä. Sisäänpääsy järjestelmään edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja asiakasrekisterin sisältävä järjestelmä on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteriseloste on päivitetty 26.11.2018